คู่มือผู้ป่วยสําหรับสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ป่วย

2022-12-21T20:46:16+09:00

สิทธิของผู้ป่วย ศักดิ์ศรีและความเคารพ คุณจะได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและเป็นมืออาชีพโดยไม่คํานึงถึงอายุเพศเชื้อชาติศาสนาสัญชาติสถานะทางสังคมหรือหากคุณมีความต้องการพิเศษใด ๆ คุณจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเห็นอกเห็นใจศักดิ์ศรีและความเคารพ ผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจะใช้สิทธิ์ของคุณตามขอบเขตของกฎหมายหากคุณไม่สามารถทําได้ คุณมีสิทธิ์ที่จะพบปะและพูดคุยกับครอบครัวเพื่อนและผู้เยี่ยมชมคนอื่น ๆ [...]