“แพทย์และพยาบาลให้ความช่วยเหลือดีมากก่อน / ระหว่างและหลังการผ่าตัด”