นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) จะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลที่ให้หรือรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ที่มีการโพสต์นโยบายนี้

นอกจากนี้นโยบายยังอธิบายถึงข้อมูลที่ให้หรือรวบรวมในระหว่างการใช้งานของ Evita Clinic ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ บริษัท อื่น ๆ

ด้วยนโยบายนี้ Evita Clinic ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มีความสําคัญและแจ้งให้พวกเขาทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการของ Evita Clinic ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้และมาตรการที่ดําเนินการโดย Evita Clinic เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น

นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2009 และในกรณีที่มีการแก้ไข Evita Clinic จะประกาศต่อสาธารณะผ่านการโพสต์บนกระดานข่าวของเว็บไซต์ของ Evita Clinic หรือประกาศเป็นรายบุคคลผ่านการส่งอีเมล โทรสาร หรืออีเมล)

1. ข้อมูลที่จะรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวม

(1) รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวมโดย Evita Clinic มีดังนี้:

 • ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้
  Evita Clinic อาจรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้<ให้ไว้โดยตรง รายการข้อมูลส่วนบุคคล>
ชื่อบริการ รายการที่จะรวบรวม (ตัวอย่าง)
บริการสมาชิกอินเทอร์เน็ต ∘ ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ID, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, ข้อมูลประเทศ, ข้อมูลประจําตัวที่เข้ารหัส (CI), ข้อมูลประจําตัวของการเป็นสมาชิกที่ทับซ้อนกัน (DI)

∘ สําหรับผู้เยาว์ ข้อมูลของตัวแทนทางกฎหมาย (ชื่อ วันเกิด CI และ DI ของตัวแทนทางกฎหมาย)

บริการชําระเงินออนไลน์ ∘ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

∘ ข้อมูลการชําระเงิน รวมถึงหมายเลขบัญชีและหมายเลขบัตร

∘ ข้อมูลการจัดส่ง รวมถึงที่อยู่จัดส่ง ชื่อ และข้อมูลติดต่อของผู้รับ

∘ ข้อมูลราคาเสนอซื้อและขาย

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ∘ ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ID, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, ข้อมูลประเทศ,

รายการที่อยู่ (คนรู้จัก)

∘ ข้อมูลสถานที่ถ่ายภาพและวันที่สร้างไฟล์

∘ ข้อมูลการใช้บริการของสมาชิก เช่น ประเภทของเนื้อหาที่สมาชิกดูหรือใช้ ความถี่ และระยะเวลากิจกรรมของสมาชิก

 • ข้อมูลที่รวบรวมในขณะที่ผู้ใช้ใช้บริการ

นอกเหนือจากข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้โดยตรงแล้ว Evita Clinic อาจรวบรวมข้อมูลในหลักสูตรที่ผู้ใช้ใช้บริการของ Evita Clinic

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

รายการ รายการที่จะรวบรวม (ตัวอย่าง)
ข้อมูลอุปกรณ์ ∘ ตัวระบุอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าอุปกรณ์ และหมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบันทึก ∘ บันทึกข้อมูล, ใช้เวลา, ป้อนคําค้นหาโดยผู้ใช้, ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล,

คุกกี้และเว็บบีคอน

ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้ง ∘ ข้อมูลตําแหน่งอุปกรณ์ รวมถึงตําแหน่งทางภูมิศาสตร์เฉพาะที่ตรวจพบผ่าน GPS, Bluetooth หรือ Wi-Fi (จํากัดเฉพาะภูมิภาคที่อนุญาตภายใต้กฎหมาย)
ข้อมูลอื่น ๆ ∘ การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการโฆษณาหน้าที่เยี่ยมชมเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้

(2) วิธีการรวบรวม

Evita Clinic รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 • หน้าเว็บ, แบบฟอร์มการเขียน, แฟกซ์, โทรศัพท์, อีเมล, เครื่องมือสําหรับการรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้น
 • ให้บริการโดยบริษัทคู่ค้า

2. การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

Evita Clinic ใช้ข้อมูลที่รวบรวมของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

 • การจัดการและการระบุสมาชิก
 • เพื่อตรวจจับและยับยั้งการใช้หรือการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฉ้อโกง
 • การปฏิบัติตามข้อตกลงและค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการให้บริการที่ผู้ใช้บริการเรียกร้อง
 • การปรับปรุงบริการที่มีอยู่และการพัฒนาบริการใหม่ ๆ
 • แจ้งการทํางานของเว็บไซต์ Evita Clinic หรือแอปพลิเคชันหรือเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
 • เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ใช้รายอื่นที่คุณรู้จักอยู่แล้ว และอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นเชื่อมต่อกับคุณได้เมื่อได้รับอนุญาตจากคุณ
 • จัดทําสถิติการใช้บริการของสมาชิก เพื่อให้บริการและลงโฆษณาตามลักษณะทางสถิติ
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดจนโอกาสในการเข้าร่วม
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • การใช้ข้อมูลโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น การใช้โฆษณาทางการตลาด)

Evita Clinic ตกลงว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้หาก Evita Clinic ต้องการใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในนโยบายนี้

3. การแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ Evita Clinic จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม:

• เมื่อ Evita Clinic แบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ คู่ค้า และผู้ให้บริการ

 • เมื่อบริษัทในเครือ คู่ค้า และผู้ให้บริการของ Evita Clinic ดําเนินการบริการต่างๆ เช่น การชําระบิล การดําเนินการตามคําสั่งซื้อ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการระงับข้อพิพาท (รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับการชําระเงินและการจัดส่ง) สําหรับและในนามของ Evita Clinic

•เมื่อผู้ใช้ยินยอมให้แบ่งปันล่วงหน้า

 • เมื่อผู้ใช้เลือกที่จะให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท บางแห่งโดยการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอกับ บริษัท เหล่านั้น
 • เมื่อผู้ใช้เลือกที่จะอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัทอื่น เช่น ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
 • กรณีอื่นๆ ที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมล่วงหน้าในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของตน

•เมื่อการแบ่งปันถูกกําหนดโดยกฎหมาย

 • หากจําเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือ
 • หากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนต้องเปิดเผยเพื่อตรวจจับอาชญากรรมตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ

4. คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

Evita Clinic อาจรวบรวมข้อมูลโดยรวมและไม่มีตัวตนผ่าน ‘คุกกี้’ หรือ ‘เว็บบีคอน’

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จะส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สําหรับการทํางานของเว็บไซต์ของ Evita Clinic และจะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

เว็บบีคอนเป็นรหัสจํานวนเล็กน้อยที่มีอยู่ในเว็บไซต์และอีเมล ด้วยการใช้เว็บบีคอนเราอาจทราบว่าผู้ใช้โต้ตอบกับบางเว็บหรือเนื้อหาของอีเมล

ฟังก์ชั่นเหล่านี้ใช้สําหรับการประเมินปรับปรุงบริการและตั้งค่าประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อให้ Evita Clinic สามารถให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ได้

รายการคุกกี้ที่จะรวบรวมโดย Evita Clinic และวัตถุประสงค์ของการรวบรวมดังกล่าวมีดังนี้:

ประเภท เหตุผลในการใช้คุกกี้และข้อมูลเพิ่มเติม
คุกกี้ที่จําเป็นอย่างยิ่งยวด คุกกี้นี้เป็นคุกกี้ที่ขาดไม่ได้สําหรับผู้ใช้ในการใช้ฟังก์ชันของเว็บไซต์ของ Evita Clinic เว้นแต่ผู้ใช้จะอนุญาตคุกกี้นี้จะไม่สามารถให้บริการเช่นตะกร้าสินค้าหรือการชําระบิลอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุกกี้นี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจใช้สําหรับการตลาดหรือจดจําไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชม (ตัวอย่างของคุกกี้ที่จําเป็น)

∘จดจําข้อมูลที่ป้อนในแบบฟอร์มการสั่งซื้อในขณะที่ค้นหาหน้าอื่น ๆ ในระหว่างเซสชันเว็บเบราว์เซอร์

∘ สําหรับหน้าผลิตภัณฑ์และเช็คเอาท์ให้จดจําบริการที่สั่งซื้อ

∘ ตรวจสอบว่ามีการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์หรือไม่

∘ ตรวจสอบว่าผู้ใช้เชื่อมต่อกับบริการที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของ Evita Clinic หรือไม่ในขณะที่ Evita Clinic เปลี่ยนวิธีการใช้งานเว็บไซต์

∘เชื่อมต่อผู้ใช้กับแอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์ของบริการบางอย่าง

คุกกี้ประสิทธิภาพ คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ของ Evita Clinic อย่างไร เช่น ข้อมูลของหน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชมมากที่สุด ข้อมูลนี้ช่วยให้ Evita Clinic เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์นั้นได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น คุกกี้นี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้ ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่รวบรวมโดยคุกกี้นี้จะถูกประมวลผลโดยรวมและจะรับประกันการไม่เปิดเผยตัวตน (ตัวอย่างคุกกี้ประสิทธิภาพ)

∘ การวิเคราะห์เว็บ: ให้ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์

∘ ค่าตอบกลับการโฆษณา: ตรวจสอบผลการโฆษณาของ Evita Clinic

∘ ติดตามบริษัทในเครือ หนึ่งในผู้เยี่ยมชม Evita Clinic ให้ข้อเสนอแนะโดยไม่ระบุชื่อแก่ บริษัท ในเครือ

∘การจัดการข้อผิดพลาด: วัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงเว็บไซต์

∘ การทดสอบการออกแบบ: ทดสอบการออกแบบอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของ Evita Clinic

คุกกี้ฟังก์ชันการทํางาน คุกกี้นี้ใช้สําหรับจดจําการตั้งค่าเพื่อให้ Evita Clinic ให้บริการและปรับปรุงการเยี่ยมชมของผู้ใช้ ข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมโดยคุกกี้นี้ไม่ได้ระบุถึงผู้ใช้เป็นรายบุคคล (ตัวอย่างคุกกี้ฟังก์ชันการทํางาน)

∘จดจําการตั้งค่าที่ใช้เช่นเค้าโครงขนาดข้อความการตั้งค่าพื้นฐานและสี

∘ จดจําเมื่อลูกค้าตอบแบบสํารวจที่จัดทําโดย Evita Clinic

คุกกี้กําหนดเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณา คุกกี้นี้เชื่อมต่อกับบริการที่จัดทําโดยบุคคลที่สามเช่นปุ่ม ‘ดี’ และ ‘แบ่งปัน’ บุคคลที่สามให้บริการเหล่านี้โดยตระหนักว่าผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Evita Clinic (ตัวอย่างคุกกี้กําหนดเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณา)

∘ ดําเนินการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้เป็นเป้าหมายในเว็บไซต์อื่น ๆ โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และเครือข่ายเหล่านี้ใช้ข้อมูลการเยี่ยมชมของผู้ใช้

∘ ให้ข้อมูลการเยี่ยมชมเอเจนซีโฆษณาของผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาสามารถแนะนําโฆษณาที่อาจดึงดูดความสนใจของผู้ใช้

ผู้ใช้มีตัวเลือกสําหรับการติดตั้งคุกกี้
ดังนั้นพวกเขาอาจอนุญาตให้ใช้คุกกี้ทั้งหมดโดยการตั้งค่าตัวเลือกในเว็บเบราว์เซอร์ตรวจสอบคุกกี้แต่ละรายการเมื่อใดก็ตามที่มีการบันทึกหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดที่จะบันทึก:
โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้ใช้ปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้อาจเป็นเรื่องยากสําหรับผู้ใช้รายนั้นที่จะใช้ส่วนของบริการที่จัดทําโดย Evita Clinic

5. สิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงและตัวเลือก

ผู้ใช้หรือตัวแทนทางกฎหมายของพวกเขาในฐานะตัวแทนหลักของข้อมูลอาจใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลโดย Evita Clinic:

 • ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทําการแก้ไขหรือลบ
 • ระงับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว หรือ
 • ขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ก่อน

หากในการใช้ตัวเลือกข้างต้นคุณในฐานะผู้ใช้ให้ใช้เมนู ‘การแก้ไขข้อมูลสมาชิกของหน้าเว็บหรือติดต่อ Evita Clinic โดยใช้โทรศัพท์ตัวแทนหรือส่งเอกสารหรืออีเมลหรือใช้โทรศัพท์ไปยังแผนกที่รับผิดชอบ (หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล) Evita Clinic จะใช้มาตรการโดยไม่ชักช้า:
โดยมีเงื่อนไขว่า Evita Clinic อาจปฏิเสธคําขอของคุณเฉพาะในขอบเขตที่มีสาเหตุที่เหมาะสมตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือสาเหตุที่เทียบเท่า

6. ความปลอดภัย

Evita Clinic ถือว่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานมีความสําคัญมาก
Evita Clinic สร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการเข้าถึงปล่อยใช้หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล
 • ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยใช้โซนการสื่อสารที่เข้ารหัสลับ
 • จัดเก็บข้อมูลสําคัญเช่นรหัสผ่านหลังจากเข้ารหัส
 • มาตรการตอบโต้การแฮ็ก
 • ติดตั้งระบบในโซนที่มีการควบคุมการเข้าถึงภายนอกเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยการแฮ็กหรือไวรัสคอมพิวเตอร์
 • จัดทําและดําเนินการตามแผนการจัดการภายใน
 • ติดตั้งและใช้งานระบบควบคุมการเข้าออก
 • ใช้มาตรการเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงบันทึกการเข้าถึง

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

โดยหลักการแล้ว Evita Clinic จะไม่รวบรวมข้อมูลใด ๆ จากเด็กอายุต่ํากว่า 13 ปีหรืออายุขั้นต่ําเทียบเท่าตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายในเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของ Evita Clinic เป็นเว็บไซต์ที่จะมอบให้กับคนทั่วไปโดยหลักการ
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Evita Clinic มีหน้าที่จํากัดอายุเพื่อให้เด็กไม่สามารถใช้งานได้ และ Evita Clinic ไม่ได้ตั้งใจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กผ่านฟังก์ชันดังกล่าว

(ขั้นตอนเพิ่มเติมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก)
อย่างไรก็ตามหาก Evita Clinic รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ํากว่า 13 ปีหรืออายุขั้นต่ําเทียบเท่าตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายในเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้องสําหรับบริการด้วยเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Evita Clinic จะดําเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก:

 • ขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ Evita Clinic โดยตรง
 • แจ้งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กทราบถึงนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสําหรับเด็กของ Evita Clinic รวมถึงสิ่งของวัตถุประสงค์และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 • ให้สิทธิ์แก่ตัวแทนทางกฎหมายของเด็กในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนั้น / การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล / การระงับการรักษาชั่วคราว

ข้อมูลส่วนบุคคล/ และคําขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ก่อน

 • จํากัดจํานวนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินกว่าที่จําเป็นสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

8. การแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Evita Clinic มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและในกรณีดังกล่าว Evita Clinic จะประกาศต่อสาธารณะผ่านกระดานข่าวของเว็บไซต์ (หรือผ่านการแจ้งเป็นรายบุคคลเช่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแฟกซ์หรืออีเมล) และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

9. อื่นๆ

(1) การส่งข้อมูล

เมื่อพิจารณาว่ามีส่วนร่วมในธุรกิจระดับโลก Evita Clinic อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในนโยบายนี้ สําหรับสถานที่ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งเก็บรักษาหรือประมวลผล Evita Clinic ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

(หากใช้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม) นอกจากนี้เมื่อใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสหภาพยุโรป Evita Clinic อาจต้องปฏิบัติตามหลักการท่าเรือที่ปลอดภัยตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากําหนดใช้มาตรการอื่น ๆ หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เท่าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเพื่อใช้ข้อกําหนดข้อตกลงมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากองค์กรของสหภาพยุโรปหรือรักษาความปลอดภัยมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

(2) เว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Evita Clinic อาจมีลิงก์ไปยังบุคคลที่สามและนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาจแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่านโยบายของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ Evita Clinic

10. แผนกที่รับผิดชอบของ Evita คลินิก

Evita Clinic กําหนดแผนกและบุคคลที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า:

แผนกที่รับผิดชอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการบริการลูกค้า:

 • ผู้รับผิดชอบ : จอนชอลอู
 • ที่อยู่ : Evita Clinic ชั้น 5 อาคารเบอร์ดามูน 815 นอนฮยอนโร เขตคังนัม โซล เกาหลีใต้
 • โทร.:+82 02 549 1575
 • อีเมล: evitaclinic@gmail.com

วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 3rd, March, 2017