Phòng khám Evita đã tài trợ cho trẻ em ở Nepal thông qua “Save the Children”.
Đại diện của Nepal đã gửi một video để cảm ơn.