Bảo hiểm y tế Hàn Quốc áp dụng cho gynecomastia.

2023-06-06T12:09:31+09:00

Nhiều người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc được đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc. Trong trường hợp gynecomastia độ 2 trở lên, bảo hiểm y tế Hàn Quốc được áp dụng.