Khử trùng và chăm sóc

Gửi nhân viên Evita,

Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự cống hiến của bạn và đã chăm sóc tôi.

Hãy thưởng thức những đồ ngọt này.

Anthony