Манай онцгой үйлчилгээ, үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ нь нэр хүндтэй WhatClinic Өвчтөн үйлчилгээний 2021 шагналаар үнэлэгдэж байна.