Эвита эмнэлэг нь “Хүүхдийг ивээх” хөтөлбөрөөр дамжуулан Балбын хүүхдүүдийг ивээн тэтгэсэн.
Балбын төлөөлөгч видео бичлэг илгээсэн байна.